Formularz Kredytowy Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju

Formularz kredytowy to szybki i wygodny sposób, aby w 6 prostych krokach rozpocząć procedurę kredytową - bez wychodzenia z domu.
Dane naszych klientów są dokładnie chronione. W formularzu znalazły się dodatkowe pytania, które pozwolą nam jeszcze dokładniej i bezpieczniej przeprowadzić weryfikację danych. Dokładamy wszelkich starań by proces był szybki, komfortowy i pozbawiony ryzyka.


 1. Bank Przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju znajdują się na stronie internetowej w zakładce „RODO” (adres www: www.bsjastrzebie.pl/rodo).
 2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanych danych teleadresowych w celu umożliwiającym skontaktowanie się ze mną przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą przy ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie-Zdrój przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon) w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004r. w związku ze złożeniem przeze mnie wniosku kredytowego on-line.
 3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanych danych teleadresowych w celu umożliwiającym skontaktowanie się ze mną przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą przy ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie-Zdrój za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. w związku ze złożeniem przeze mnie wniosku kredytowego on-line.
Zapoznałem/am się z warunkami, wyrażam zgodę i chcę rozpocząć

Krok 1 z 6 Oczekiwania kredytowe

Nie toczy się postępowanie egzekucyjne
Toczy się postępowanie egzekucyjne
miesięcy
Inny:
W ratach równych (równe raty kapitałowo-odsetkowe) płatnych wdniu miesiąca.
Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową jest obligatoryjny.

Proszę podać dane: Dodaj kolejne zabezpieczenie
Hipoteka na nieruchomości oznaczonej KW nrprow. przez SR Dodaj kolejne zabezpieczenie
Wyrażam zgodę na zmianę warunków kredytowania (kwota kredytu, okres spłaty) w przypadku braku zdolności kredytowej.

Krok 2 z 6 Dane osobowe

Wnioskodawca I

Numer i seria dowodu osobistego:Data ważności dowodu osobistego:

Organ wydający dokument:
Numer i seria dowodu tymczasowego:Data ważności dowodu tymczasowego:

Organ wydający dokument:
Numer i seria paszportu:
Numer i seria karty pobytu:
Inny dokument tożsamości:
1. osobą fizyczną zajmującą znaczące stanowisko lub pełniącą znaczącą funkcję publiczną, w tym:
a) szefem państwa, szefem rządu, ministrem, wiceministrem, sekretarzem stanu, podsekretarzem stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
b) członkiem parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłem i senatorem,
c) członkiem organów zarządzających partii politycznych,
d) członkiem sądu najwyższego, trybunału konstytucyjnego oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędzią Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkiego sądu administracyjnego lub sędzią sądu apelacyjnego,
e) członkiem trybunału obrachunkowego lub zarządu banku centralnego, w tym Prezesem lub członkiem Zarządu NBP,
f) ambasadorem, chargés d'affaires lub wyższym oficerem sił zbrojnych,
g) członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorem przedsiębiorstw państwowych oraz członkiem zarządu i rady nadzorczej spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
h) dyrektorem, zastępcą dyrektora lub członkiem organów organizacji międzynarodowych lub osobą pełniącą równoważne funkcje w tych organizacjach,
i) dyrektorem generalnym w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorem generalnym urzędu wojewódzkiego lub kierownikiem urzędu terenowego organów rządowej administracji specjalnej

2. członkiem rodziny osoby, o której mowa w pkt. 1, tj.:
a) małżonkiem lub osobą pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą, o której mowa w pkt. 1 (np. konkubentem),
b) dzieckiem osoby, o której mowa w pkt. 1 i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
c) rodzicem osoby, o której mowa w pkt. 1

3. bliskim współpracownikiem osoby, o której mowa w pkt. 1, tj.:
a) osobą będącą beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą, o której mowa pkt. 1 lub utrzymującą z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
b) osobą fizyczną będącą jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, utworzonej w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę o której mowa w pkt. 1;


Adres zamieszkania
Adres zameldowania (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
Adres zameldowania
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
Adres do korespondencji
  
Inne:
Numer telefonu stacjonarnego:
Numer telefonu komórkowego:
Inny:
Drugi wnioskodawca / Współmałżonek

Wnioskodawca II / Współmałżonek

Numer i seria dowodu osobistego:Data ważności dowodu osobistego:

Organ wydający dokument:
Numer i seria dowodu tymczasowego:Data ważności dowodu tymczasowego:

Organ wydający dokument:
Numer i seria paszportu:
Numer i seria karty pobytu:
Inny dokument tożsamości:
1. osobą fizyczną zajmującą znaczące stanowisko lub pełniącą znaczącą funkcję publiczną, w tym:
a) szefem państwa, szefem rządu, ministrem, wiceministrem, sekretarzem stanu, podsekretarzem stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
b) członkiem parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłem i senatorem,
c) członkiem organów zarządzających partii politycznych,
d) członkiem sądu najwyższego, trybunału konstytucyjnego oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędzią Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkiego sądu administracyjnego lub sędzią sądu apelacyjnego,
e) członkiem trybunału obrachunkowego lub zarządu banku centralnego, w tym Prezesem lub członkiem Zarządu NBP,
f) ambasadorem, chargés d'affaires lub wyższym oficerem sił zbrojnych,
g) członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorem przedsiębiorstw państwowych oraz członkiem zarządu i rady nadzorczej spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
h) dyrektorem, zastępcą dyrektora lub członkiem organów organizacji międzynarodowych lub osobą pełniącą równoważne funkcje w tych organizacjach,
i) dyrektorem generalnym w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorem generalnym urzędu wojewódzkiego lub kierownikiem urzędu terenowego organów rządowej administracji specjalnej

2. członkiem rodziny osoby, o której mowa w pkt. 1, tj.:
a) małżonkiem lub osobą pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą, o której mowa w pkt. 1 (np. konkubentem),
b) dzieckiem osoby, o której mowa w pkt. 1 i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
c) rodzicem osoby, o której mowa w pkt. 1

3. bliskim współpracownikiem osoby, o której mowa w pkt. 1, tj.:
a) osobą będącą beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą, o której mowa pkt. 1 lub utrzymującą z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
b) osobą fizyczną będącą jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, utworzonej w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę o której mowa w pkt. 1;


Adres zamieszkania
Adres zameldowania (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
Adres zameldowania
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
Adres do korespondencji
  
Inne:
Numer telefonu stacjonarnego:
Numer telefonu komórkowego:
Inny:
Poręczyciel

Poręczyciel

Numer i seria dowodu osobistego:Data ważności dowodu osobistego:

Organ wydający dokument:
Numer i seria dowodu tymczasowego:Data ważności dowodu tymczasowego:

Organ wydający dokument:
Numer i seria paszportu:
Numer i seria karty pobytu:
Inny dokument tożsamości:
1. osobą fizyczną zajmującą znaczące stanowisko lub pełniącą znaczącą funkcję publiczną, w tym:
a) szefem państwa, szefem rządu, ministrem, wiceministrem, sekretarzem stanu, podsekretarzem stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
b) członkiem parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłem i senatorem,
c) członkiem organów zarządzających partii politycznych,
d) członkiem sądu najwyższego, trybunału konstytucyjnego oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędzią Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkiego sądu administracyjnego lub sędzią sądu apelacyjnego,
e) członkiem trybunału obrachunkowego lub zarządu banku centralnego, w tym Prezesem lub członkiem Zarządu NBP,
f) ambasadorem, chargés d'affaires lub wyższym oficerem sił zbrojnych,
g) członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorem przedsiębiorstw państwowych oraz członkiem zarządu i rady nadzorczej spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
h) dyrektorem, zastępcą dyrektora lub członkiem organów organizacji międzynarodowych lub osobą pełniącą równoważne funkcje w tych organizacjach,
i) dyrektorem generalnym w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorem generalnym urzędu wojewódzkiego lub kierownikiem urzędu terenowego organów rządowej administracji specjalnej

2. członkiem rodziny osoby, o której mowa w pkt. 1, tj.:
a) małżonkiem lub osobą pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą, o której mowa w pkt. 1 (np. konkubentem),
b) dzieckiem osoby, o której mowa w pkt. 1 i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
c) rodzicem osoby, o której mowa w pkt. 1

3. bliskim współpracownikiem osoby, o której mowa w pkt. 1, tj.:
a) osobą będącą beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą, o której mowa pkt. 1 lub utrzymującą z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
b) osobą fizyczną będącą jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, utworzonej w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę o której mowa w pkt. 1;


Adres zamieszkania
Adres zameldowania (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
Adres zameldowania
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
Adres do korespondencji
  
Inne:
Numer telefonu stacjonarnego:
Numer telefonu komórkowego:
Inny:

Krok 3 z 6 Zatrudnienie i dochody

Wnioskodawca I

Inne:
zł, w skład którego wchodzą:
1.)
w kwocieDodaj następny
Drugi wnioskodawca / Współmałżonek

Wnioskodawca II

Inne:
zł, w tym:
1.)
w kwocieDodaj następny
TakNieNie dotyczy
Poręczyciel

Poręczyciel

Inne:
zł, w tym:
1.)
w kwocieDodaj następny

Krok 4 z 6 Wydatki i zobowiązania

Wnioskodawca I
Wnioskodawca II
Poręczyciel
Dodaj następne
Ubiegam się o kredyt/pożyczkę w innym Banku:NieTakNieTakNieTak
Wnioskodawca I: Wnioskowana kwotaw walucie
Wnioskodawca II: Wnioskowana kwotaw walucie
Poręczyciel: Wnioskowana kwotaw walucie

Krok 5 z 6 Informacje dodatkowe

Wnioskodawca I

Właściciel/Współwłaściciel domuWłaściciel/Współwłaściciel mieszkaniaPosiadacz spółdzielczego prawa do lokaluNajemca
Mieszkanie Skarbu PaństwaMieszkanie społeczno-czynszowe TBSZamieszkiwanie z rodziacmi/dziećmiInny
o powierzchnim2
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Wskazana w statusie mieszkaniowymGruntowaBudynkowaLokalowa
LeśnaKomercyjnaInna
Nie posiadam
Nr KW:
Inna (opis + nr. KW):
Lokalizacja nieruchomości:
Drugi wnioskodawca / Współmałżonek

Wnioskodawca II / Współmałżonek

Właściciel/Współwłaściciel domuWłaściciel/Współwłaściciel mieszkaniaPosiadacz spółdzielczego prawa do lokaluNajemca
Mieszkanie Skarbu PaństwaMieszkanie społeczno-czynszowe TBSZamieszkiwanie z rodziacmi/dziećmiInny
o powierzchnim2
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Wskazana w statusie mieszkaniowymGruntowaBudynkowaLokalowa
LeśnaKomercyjnaInna
Nie posiadam
Nr KW:
Inna (opis + nr. KW):
Lokalizacja nieruchomości:
Poręczyciel

Poręczyciel

Właściciel/Współwłaściciel domuWłaściciel/Współwłaściciel mieszkaniaPosiadacz spółdzielczego prawa do lokaluNajemca
Mieszkanie Skarbu PaństwaMieszkanie społeczno-czynszowe TBSZamieszkiwanie z rodziacmi/dziećmiInny
o powierzchnim2
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Wskazana w statusie mieszkaniowymGruntowaBudynkowaLokalowa
LeśnaKomercyjnaInna
Nie posiadam
Nr KW:
Inna (opis + nr. KW):
Lokalizacja nieruchomości:

Krok 6 z 6 Klauzule informacyjne, klauzule zgód i potwierdzenie wniosku

Klauzula informacyjna Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju

Pobierz dokument PDFPobierzKlauzulę informacyjną
Pobierz dokument PDFPobierzRegulamin kredytów gotówkowych
Pobierz dokument PDFPobierzWykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych
będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi

Klauzula zgód

UWAGA! Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę.


 1. Wyrażam zgodę na:
  1. przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą przy ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie–Zdrój (zwany dalej „Bankiem”) w celu promocji i marketingu bezpośredniego dotyczącego oferowanych produktów i usług Banku (podstawa art. 6.ust. 1 lit. a) RODO):
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
  2. wykorzystanie podanych danych teleadresowych w celu marketingu bezpośredniego przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju (zwanego dalej „Bankiem”) przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, sms), polegającego na otrzymywaniu informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez Bank, w tym także po wygaśnięciu/ rozwiązaniu umowy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne:
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
  3. przesyłanie przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą przy ul, 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie–Zdrój informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
  4. na telefoniczne udostępnianie danych dotyczących stanu kredytu przez pracowników Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju w tym również informacji w zakresie podjętej decyzji kredytowej dotyczącej niniejszego wniosku kredytowego, wszystkim osobom, które zwrócą się do Banku podając hasło:
 2. Wyrażam zgodę na:
  [UWAGA: Poniższe zgody dotyczą wyłącznie sytuacji wnioskowania o usługę lub produkt o charakterze kredytowym. Wyrażenie przez Panią/Pana zgód o jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody skutkować będzie niemożliwością zawarcia umowy.]
  1. na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2018, poz. 470, z późn. zm.) upoważniam Bank Spółdzielczy z siedzibą przy ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie-Zdrój do wystąpienia z wnioskiem do Krajowego Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. (BIG) z siedzibą we Wrocławiu oraz/lub do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
  2. podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2018, poz. 470, z późn. zm.) upoważniam Bank Spółdzielczy z siedzibą przy ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie-Zdrój do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1 Maja 10 oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczących mnie informacji stanowiących tajemnicę bankową, po wygaśnięciu moich zobowiązań wynikających z Umowy, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia tych zobowiązań:
  Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
  Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
  Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
 4. Oświadczam, że z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
 5. Oświadczam/y, że jako Wnioskodawca/y powiązani z pracownikiem, członkiem zarządu lub członkiem Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju. Jeśli tak, proszę o wskazanie powiązania:
 6. Oświadczam/y, że jako Wnioskodawca/y co najmniej 10% udziałów w kapitale lub praw głosu lub lub funkcji członka rady nadzorczej albo kadry kierowniczej wyższego szczebla w podmiocie powiązanym z pracownikiem Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju lub osobami pełniącymi funkcje w zarządzie Banku lub w radzie nadzorczej Banku.Jeśli tak to proszę podać NIP podmiotu oraz rodzaj powiązania:
 7. Oświadczam, iż ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na wykonanie przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju skanu/ksero należących do mnie dokumentów tożsamości wymienionych w niniejszym wniosku.
  Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
  Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
  Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody

Wybierz placówkę, która ma zająć się Twoją sprawą

Potwierdź zabezpieczenie antyspamowe